ใส่ code ห้าม copy บน blog

เมื่อเขียน blog แล้ว มีภาพหรือข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ใครมาคลิกขวาเพื่อ copy หรือลากเมาส์คลุมดำแล้ว copy ให้ใส่ code html ต่อไปนี้ลงในหน้า html ของ post หรือ template ของ blog

1. ห้าม copy บาง post
ให้ copy code วางที่หน้า html ของแต่ละ post ให้อยู่ระหว่าง  <body> …. </body>

2. ห้าม copy ทั้ง blog
ให้ copy code วางใน template ของ blog ให้อยู่ระหว่าง  <body> …. </body>   เพื่อห้าม copy และลากดำทั้ง blogห้ามคลิกขวาและลากเมาส์คลุมข้อความ  <script language='javascript'>
document.onselectstart=new Function('return false');
function ds(e){return false;}  function ra(){return true;}  document.onmousedown=ds;  document.onclick=ra;
document.oncontextmenu = function (){ return false};
</script>
<br />
<br />
<script language='JavaScript'>
 if (top.location != self.location)  {top.location = self.location}
</script>

ห้ามลากเมาส์คลุมข้อความ
<script language='javascript'>
document.onselectstart=new Function('return false');
function ds(e){return false;}  function ra(){return true;}  document.onmousedown=ds;  document.onclick=ra;
</script>
<br />
<br />
<script language='JavaScript'>  if (top.location != self.location)  {top.location = self.location}
</script>


ห้ามคลิกขวา
<script language='javascript'>
document.onselectstart=new Function('return false');
function ds(e){return false;}  function ra(){return true;}  document.oncontextmenu = function (){ return false};
</script>
<br />
<br />
<script language='JavaScript'>
if (top.location != self.location)  {top.location = self.location}
</script>
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า