Excel สูตรนับจำนวนข้อมูล ตรงตามค่าที่กำหนด


countif()

ใช้นับจำนวนข้อมูลในตาราง ที่มีข้อมูลตรงตามที่กำหนด เช่น ต้องการให้นับจำนวนพนักงานแยกตามเพศ, นับจำนวนพนักงานที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น


วิธีใช้:

countif(range,critera)
rangeช่วงของข้อมูลที่ต้องการให้นับ เช่น D4:D16
criteraค่าที่กำหนดให้นับ ใส่ได้ทั้งชื่อเซลล์ เช่น D5 หรือใส่เป็นค่าคงที่ (ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด เช่น "ส่งแล้ว")


ตัวอย่าง:

คำสั่งในเซลล์ C18=countif(D4:D16,"ส่งแล้ว")
คำสั่งในเซลล์ C19=countif(D4:D16,"ยังไม่ส่ง")

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า