นำภาพให้แสดงภาพจาก Google Drive ไปใช้ได้ทุกอุปกรณ์ PC Android iOS
ไฟล์ Code.gs

/** ใส่ภาพให้แสดงภาพได้ทุกอุปกรณ์ PC Android iOS */

function getDataUrl(id) {
  var tmp = DriveApp.getFileById(id)
  if (tmp) {
    var bytes = Utilities.base64Encode(tmp.getThumbnail().copyBlob().getBytes())
    var type = tmp.getMimeType()
    return {
      bytesbytes,
      typetype
    }
  }
}

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ไฟล์ index.html

<!-- ประกาศค่าตัวแปรภาพ -->
<? var image1 = getDataUrl('1cd4R-7nXp050ExC6xwDZD1S75K8x2naC')?>

<!-- ใส่ภาพ -->
<img src='data:<?=image.type?>;base64,<?=image.bytes?>' class="img-fluid" width="49" height="49">
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า