เมื่อเจอเหตุการณ์ "Replication log too big " ทางโรงพยาบาล


เมื่อเจอเหตุการณ์ "Replication log too big " ทาง รพ.เรา ปฏิบัติดังนี้ครับ
1. สำรองข้อมูล จากตาราง replicate_log ไว้ก่อน เพราะตารางนี้จะเก็บประวัติการทำงาน User ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล เพราะถ้าลบทิ้งไปเมื่อต้องการดูข้อมูลย้อนหลังจะดูไม่ได้
*** เข้าที่เมนู ระบบงานอื่นๆ >> ระบบสำรองข้อมูล >> สำรองข้อมูล และเลือก TAB ดังภาพครับ
2.ทำการ Clear replication log สามารถ Clear ได้จากคำสั่งที่ให้มานี้ครับ
delete from replicate_log
optimize table replicate_log
หรือ
*** เข้าที่เมนู Tools >> Miscellaneous >> Check DB และกดปุ่ม ดังภาพครับ

หมายเหตุ : ถ้าต้องการดูข้อมูลจากตาราง replicate_log แต่มีการ  Clear replication log  ไปแล้ว และ  มีการ สำรองข้อมูล  ตาราง replicate_log  ไว้ สามารถนำตาราง replicate_log  เพียงตารางเดียวไปใส่ในเครื่องสำรองและสามารถดูข้อมูลได้ครับแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า