การบันทึกข้อมูลใน ประเภท PP เพื่อส่งออก 50 แฟ้ม


1. แฟ้มข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
2. งานแม่ • ANC • PRENATAL • LABOR • POSTNATAL
3. ANC ข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์กับหญิงตั้งครรภ์มารับบริการ และประวัติการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ HOSxP:67 HOSxP PCU:47
4. ANC ข้อมูลการฝากครรภ์ การมารับบริการตรวจก่อนคลอด
5. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
6. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
7. ข้อควรระวัง หากไม่ลงผลการวินิจฉัยไม่ส่งออกแฟ้ม ANC ไม่ส่งออกแฟ้ม PERSON ไม่ส่งออกแฟ้ม SERVICE ไม่ส่งออกแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ไม่ส่งออกแฟ้ม DRUG_OPD
8. ANC ที่อื่น
9. PRENATAL ข้อมูลประวัตการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ และหญิงผู้มารับบริการ HOSxP:65 HOSxP PCU:45
10. PRENATAL แถบข้อมูลการฝากครรภ์ แถบการมารับบริการตรวจก่อนคลอด แถบผลการตรวจ THALASSAEMIA
11. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
12. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
13. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
14. LABOR ข้อมูลประวัตการคลอดของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ และหญิงคลอดผู้มารับบริการ HOSxP:69 HOSxP PCU:49
15. ระบบงานบัญชี 2 ข้อมูลการฝากครรภ์ ข้อมูลการคลอด
16. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
17. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
18. POSTNATAL ข้อมูลประวัตการดูแลมารดาหลังคลอด ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบ และหญิงคลอดผู้มารับบริการ HOSxP:70 HOSxP PCU:51
19. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2 ระบบงานบัญชี 2 แถบข้อมูลการฝากครรภ์ แถบข้อมูลการคลอด แถบตรวจหลังคลอด
20. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
21. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
22. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 2
23. เกณฑ์การดูแลแม่หลังคลอด
24. แจ้งให้ทราบ เมื่อบันทึกการตรวจหลังคลอดได้ SERVICE อัตโนมัติได้ DIAG (Z392) อัตโนมัติ
25. ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค(แม่) 21 แฟ้ม ANC 43 แฟ้ม ANC PRENATAL MCH LABOR POSTNATAL
26. การส่งออก MCH ส่งเมือเสร็จทุกกิจกรรม PRENATAL, LABOR ส่งเมือเสร็จทุกกิจกรรม ANC,POSTNATAL ส่งออกให้ทุกครั้งทีมการให้บริการ
27. งานเด็ก • NEWBORN • NEWBORNCARE
28. NEWBORN ข้อมูลประวัตการคลอดของทารกในเขตรับผิดชอบ HOSxP:72 HOSxP PCU:53
29. NEWBORNCARE ข้อมูลการดูแลทารกหลังคลอดในเขตรับผิดชอบ HOSxP:73 HOSxP PCU:54
30. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 3
31. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 3
32. ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้ องกันโรค (เด็ก) 43 แฟ้ม 21 แฟ้ ม NEWBORN PP NEWBORNCARE
33. การส่งออกงานบัญชี 3 PP ส่งเมื่อเสร็จทุกกิจกรรม NEWBORN ส่งเมื่อเสร็จทุกกิจกรรม NEWBORNCARE ส่งออกให้ทุกครั้งทีมการให้บริการ
34. งานวัคซีน
     • EPI งาน โภชนาการ
     • NUTRITION
35. EPI ข้อมูลการให้บริการวัคซีนกับผู้ที่มารับบริการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีนในเขตรับผิดชอบ HOSxP:43 HOSxP PCU:39
36. การให้บริการวัคซีนระบบงานบัญชี 2 ระบบงานบัญชี 3 ระบบงานบัญชี 4 ระบบงานบัญชี 5 การมารับบริการวัคซีน
37. ระบบงานบัญชี 2
38. ระบบงานบัญชี 3
39. EPI เพื่อความครอบคลุม
40. ระบบงานบัญชี 4
41. EPI เพื่อความครอบคลุม
42. ระบบงานบัญชี 5
43. EPI เพื่อความครอบคลุม
44. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ
45. ตารางข้อมูลวัคซีน person_vaccine วัคซีนทั้งหมด anc_service wbc_vaccine epi_vaccine student_vaccine ระบบงานบัญชี 2 ระบบงานบัญชี 3 ระบบงานบัญชี 4 ระบบงานบัญชี 5
46. เคยเจอหรือไม่ ???
47. ระบบบัญชี 2 ระบบบัญชี 3 ระบบบัญชี 4 ระบบบัญชี 5 person_vaccine anc_service vaccine_code anc_service_code person_vaccine wbc_vaccine vaccine_code wbc_vaccine_code person_vaccine epi_vaccine vaccine_code vaccine_code person_vaccine student_vaccine vaccine_code vaccine_code
48. NUTRITION ข้อมูลการวัดระดับโภชนาการและ พัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี และนักเรียนในเขตรับผิดชอบ HOSxP:63 HOSxP PCU:43
49. การบันทึกข้อมูลภาวะโภชนาการระบบงานบัญชี 3 ระบบงานบัญชี 4 ระบบงานบัญชี 5
50. ระบบงานบัญชี 3
51. ระบบงานบัญชี 4
52. ระบบงานบัญชี 5
53. ข้อจำกัดการส่งแฟ้ม NUTRITION อายุ 0 – 5 ปี ต.ค / ม.ค. / เม.ย / ก.ค อายุ 6 – 15 ปี ม.ค. / ก.ค อายุ 15 ปี ขึ้นไป NCDSCREEN
54. งาน •WOMEN วางแผน •FP ครอบครัว
55. WOMEN ข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กันกับสามีทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ อายุระหว่ าง 15-49 ปี ทั้งที่แต่งงานและไม่แต่งงาน HOSxP:58 HOSxP PCU:37
56. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 6
57. FP ข้อมูลการให้บริการวางแผนครอบครัวกับผู้ที่มารับบริการ HOSxP:59 HOSxP PCU:38
58. HOSxP PCU >> ระบบบัญชี 1-8 >> ระบบงานบัญชี 6
59. ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 43 แฟ้ม 21 แฟ้ม WOMEN WOMEN FP FP
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า