HOSxP เปิด Print Server อัตโนมัติ (Sticker)HOSxP เปิด Print Server อัตโนมัติ (Sticker) ไม่ต้องคอยเปิด Printer Server ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม


1. คลิกรูปกุญแจ

2. พิมพ์ชื่อ Printer Server และติ๊กเปิด Printer Server อัตโนมัติ (Sticker)


3. ติ๊กเปิด Printer Server อัตโนมัติ
4. ใส่ชื่อ Printer Server ตามข้อ 5.


5. ชื่อ Printer Server ทั้งหมดที่ใช้งานได้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า