ตารางที่สำคัญใน HOSxP
คำสั่งตรวจสอบเวอร์ชั่นที่ server HOSxP

select * from sys_var where sys_name='current_db_structure_version'
desc ชื่อตาราง :เป็นคำสั่ง sql ที่ใช้ดูรายละเอียดของตาราง ดูว่าตารางนั้นมี field อะไร แต่ละ field มี type อะไร

ตารางเกี่ยวกับ การนัด

oapp

ตารางเกี่ยวกับ สิทธิการรักษา

pttype = สิทธิการรักษาของผู้ป่วย
Occupation = อาชีพ
religion = ศาสนา

ตารางเกี่ยวกับ OPD

============================
ข้อมูลคนไข้ และ การรักษา,สิทธิ์การรักษา
============================
patient ข้อมูลคนไข้
    ==> คำสั่ง คำนวนอายุ จาก Patient
   YEAR(current_date)-YEAR(p.birthday) as age
ptcardno = ข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน
ovst   = ข้อมูลการ visit
ovstost = สถานะภาพการส่งตรวจ
vn_stat = ข้อมูลการ visit+ ค่าใช้จ่ายต่าง
opdscreen = ข้อมูลการ screen
ovstdiag  = ผลการตรวจรักษา
pttypeno  = เก็บข้อมูลสิทธิการรักษาและเลขที่สิทธิ
occupation = อาชีพ
pttype   = สิทธิการรักษา
spclty   = แผนก
kskdepartment  = จุดส่งตรวจ, ห้องตรวจ
thaiaddress   = ตารางเก็บชื่อที่อยู่ ตำบล,อำเภอ,จังหวัด
==> คำสั่งเชื่อมที่อยู่
 concat(p.addrpart," หมู่ที่ ",p.moopart," ต.",t3.name," อ.",t2.name," จ.",t1.name) as fulladdressname
left outer join thaiaddress t1 on t1.chwpart=p.chwpart and 
   t1.amppart="00" and t1.tmbpart="00"
left outer join thaiaddress t2 on t2.chwpart=p.chwpart and 
   t2.amppart=p.amppart and t2.tmbpart="00" 
 left outer join thaiaddress t3 on t3.chwpart=pt.chwpart and 
   t3.amppart=p.amppart and t3.tmbpart=pt.tmbpart
============================
แพทย์ และรหัสโรค
============================
opduser = ข้อมูลLogin ของผู้ใช้งานระบบ
icd101  = รหัส ICD10
icd9cm1 = รหัส icd9
diagtype = ประเภทผลวินิจฉัย
doctor  = ข้อมูลบุคลากรในโรงพยาบาล
oapp   = การนัดหมาย
clinic  = คลินิกพิเศษ

============================
LAB
============================
lab_head        = ข้อมูลการสั่งlab
lab_order       = สั่งและบันทึกผลlab รายการย่อยๆทั้งหมดของ lab ที่สั่ง
lab_order_service   = แยกประเภทข้อมูลที่สั่ง lab ให้ว่า สั่ง lab แบบสั่งprofileหรือสั่งเป็นรายการย่อย
lab_items       = ข้อมูลlabที่มี รายละเอียดฟอร์มการส่งlab
lab_items_sub_group  = กลุ่มข้อมูลการสั่งแลป


============================
X-RAY
============================
xray_report = ผลการ xray
xray_head  = รายละเอียดการสั่ง Xray
xray_items = รายชื่อของ xray


============================
ยา
============================
opitemrece  = รายการสั่งยา ค่ารักษา ค่าบริการต่างๆ ทั้ง opd , ipd
drugitems   = บัญชียา (icode)
nondrugitems = บัญชีอื่นๆที่ไม่ใช่ยา เช่นค่าบริการ ค่าเวชภัณฑ์
s_drugitems  = ตารางรวมรายการบัญชียา และบัญชีที่ไม่ใช่ยา
income    = ค่าบริการ
drugusage   = ตารางเก็บวิธีการใช้ยา
sp_use    = ใช้ตามแพทย์สั่ง
paidst    = รหัสสถานะของรายการ ว่าต้องชำระเงินหรือไม่


============================
ER
============================
er_regist      = ทะเบียนผู้ป่วยถูกส่งไปที่ห้องฉุกเฉิน และได้รับบริการที่ห้องฉุกเฉินจริง
er_nursing_detail  = ข้อมูลอุบัติเหตุ
er_oper_code    = ข้อมูลเก็บหัตถการ ER


============================
ทันตกรรม
============================
dtmain = ทะเบียนคนไข้ที่มาห้องทันตกรรม
dttm  = รายชื่อของหัตการที่ห้องทันตกรรม


============================
แพทย์แผนไทย
============================
health_med_list  = เก็บข้อมูลผู้มารับบริการแพทย์แผนไทย
health_med_items  = ข้อมูลหัตถการแพทย์แผนไทย
health_med_service = ข้อมูลบริการแพทย์แผนไทย OPD
health_med_queue  = ข้อมูลบริการแพทย์แผนไทย IPD


============================
กายภาพ
============================
physic_list = เก็บข้อมูลผู้มารับบริการกายภาพ
physic_items = ข้อมูลหัตถการกายภาพ


============================
การเงิน
============================
rcpt_print      = หัวใบเสร็จรับเงิน
rcpt_print_detail  = ใบเสร็จรับเงิน
rcpt_debt      = หัวใบเแจ้งหนี้
rcpt_debt_detail   = ใบแจ้งหนี้
rcpt_arrear     = ลงค้างชำระ
rcpt_arrear_detail  = ค้างชำระ


ตารางเกี่ยวกับ IPD

============================
ข้อมูล Admit
============================
[ovst  = เปิด visit]
ipt   =  จุดadmit คนไข้ใน
an_stat =  เก็บรายละเอียดการนอนของคนไข้
iptadm  = คนไข้พักอยู่ที่ไหน
iptbedmove =  เก็บข้อมูลการย้ายเตียง
iptdiag  = ผลการวินิจฉัยผู้ป่วยใน
bedno   = ข้อมูลเตียง
roomno   = ข้อมูลห้อง
ward    = ข้อมูลตึก


============================
ห้องผ่าตัด
============================
operation_list  = ข้อมูลผ่าตัด
operation_detail = ข้อมูลผ่าตัด
operation_anes  = เก็บข้อมูลวิสัญญี
operation_anes_oper_list = การบริการวิสัญญี


============================
การเงิน
============================
rcpt_print = ใบเสร็จรับเงินที่ออก

ตารางเกี่ยวกับ Log การใช้งาน

ksklog = ดูยูสเซอร์เนมที่เข้าเครื่องต่างๆ

ตารางเกี่ยวกับ รายงาน รง.506 (รายงานโรคระบาด)

name506
code506
provis_code506

ตารางเกี่ยวกับ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

nondrugitems

ตารางที่เกี่ยวข้องกับ ICD10

icd_codemap
icd101
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า