ฟอร์มรายงาน HOSxP
1. ห้องบัตร
1.1 บัตรคนไข้นอก – FORM-Doctor-OPDCARD
1.2 สติ๊กเกอร์ติดบัตรคนไข้นอก – FORM-RB1T02-TAG
1.3 สติ๊กเกอร์ติดบัตรคนไข้ใน – IPT-CHARTCOVER
2. ห้องตรวจแพทย์
2.1 ใบรับรองแพทย์แบบต่าง ๆ – DOCTOR-CERT-XXX
2.2 ใบนัดสำหรับแพทย์ – FORM-Appointment
2.3 ใบสั่งยานอก – FORM-Doctor-RxORDER
2.4 ใบสั่งยาใน – IPD Profile Summary 1
2.5 ใบOPDCARD ห้องตรวจแพทย์ – FORM-Doctor-OPDCARD
3. ห้องจ่ายยา
3.1 สติ๊กเกอร์ยาผู้ป่วยนอก(รายละเอียด) – FORM-Sticker-OPD-Detail
3.2 สติ๊กเกอร์ยาผู้ป่วยนอก(สรุป) – FORM-Sticker-OPD-Summary
3.3 สติ๊กเกอร์ยาผู้ป่วยใน(รายละเอียด) – FORM-Sticker-IPD-Detail
3.4 สติ๊กเกอร์ยาผู้ป่วยใน(สรุป) – FORM-Sticker-IPD-Summary
3.5 บัตรแพ้ยา Drug-ALLERGY-Form.cds
4. ห้องชำระเงิน
4.1 ใบเสร็จรับเงิน – RCPT-FORM
4.2 ใบงบหน้าค่ารักษาพยาบาล – IN-PATIENT
5. ห้องแล็ป
5.1 ใบรายงานผล LAB – FORM-LabReport1
6. ห้อง X-RAY
6.1 xn ติดซอง – XRAY-REQUEST
6.2 สติ๊กเกอร์ติดซอง – XRAY-XN-LABEL
7. รายงานอื่น ๆ
7.1 รายงาน รง.506 – OPD-RPT-506
7.2 รายงาน รง.505 – REPORT-RG505
7.3 รายงาน รง.501 – REPORT-RG501
DOCTOR-CERT-1 = ใบรับรองแพทย์สมัครงาน
DOCTOR-CERT-2 = ใบรับรองแพทย์ลาป่วย
DOCTOR-CERT-3 = ใบรับรองแพทย์ รด.
DOCTOR-CERT-4 = ใบรับรองแพทย์คนต่างด้าว
FORM-Appointment =ใบนัดคนไข้
FORM-Doctor-OPDCARD =ใบ OPDCARD ห้องตรวจแพทย์
FORM-Doctor-RxORDER ใบสั่งยาห้องตรวจแพทย์
FORM-RxORDER1 ใบสั่งยาเวชระเบียน
FORM-RB1T02 ใบลงทะเบียนคนไข้ใหม่(ห้องบัตร) บัตรคนไข้
FORM-LabReport1 ใบรายงานผล LAB
RCPT-FORM ใบเสร็จรับเงิน
XRAY-REQUEST-1 xn ติดซอง
XRAY-XN-LABEL sticker ติดซอง
IPD Profile Summary 1   แบบบันทึกการสั่งยา IPD
FORM-RX Appionment-1 สติ๊กเกอร์ใบนัดฉีดยาER
FORM-RX Appionment-2 สติ๊กเกอร์ใบนัดฉีดยาER
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า